Türk İslam Tarihi

Türk İslam Tarihi ile ilgili konuların bulundugu kategori

Malazgirt Savaşı’nın sonuçları

➢ Anadolu’nun kapıları Türklere tamamen açılmıştır. ➢ Anadolu Türk yurdu olmaya başlamıştır. ➢ Bizans Avrupa’dan yardım istemiş ve haçlı Seferleri başlamıştır. ➢ Türkiye Tarihi başlamıştır. ➢ Anadolu’da Birinci Beylikler Dönemi başlamıştır. TARİH ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ35 • Sultan Alparslan’ın ölümü üzerine Sultan Melikşah tahta geçti. (1072) Bi- …

Devamını Okuyun »

Türk Tarihinin İlk Sözlüğü

Türk tarihinin ilk sözlüğü olup Türk dilinin abide şaheserlerindendir. • iyi bir eğitimle kendini yetiştiren Kaşgarlı Mahmut, bütün Türk dünyasını ge- zip dolaştıktan sonra elde ettiği bilgileri bir araya getirdiği eserini 1077 yılında Abbasi halifesi Muktedi Billah’a sunmuştur. • Dîvânu Lugâti’t-Türk; Araplara Türk dilini öğretmek, Türk milletinin yü- celiği ve …

Devamını Okuyun »

İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET YAPISINA ETKİLERİ

ilk Türk-islam devletlerinden olan Gazneliler, Samaniler vasıtasıyla Abba- silerden aldıkları teşkilatı geliştirerek Büyük Selçuklulara ve daha sonraki Türk-islam devletlerine iletmiştir. • Gazneliler ve Karahanlılar, islami dönem Türk devlet teşkilatının gelişip yer- leşmesinde köprü vazifesi görmüşlerdir. il kelimesi, Türklerde hem devlet hem de barış ve sulh anlamında kullanmıştır. islamiyet’in kabulü ile …

Devamını Okuyun »

Türklerin İslamiyeti Kabülu

Türkler; hz. Ömer zamanında, 642 Nihavend Savaşı’ndan sonra, yani Vıı. (7.) yüzyıl ortalarından itibaren Müslüman Araplarla temas etmeye başlamışlardır. • iran’da kurulan Sasani Devleti’nin yıkılmasından sonra Emevi Dönemi’nden (661-750) itibaren Kafkasya’da hazarlar ve Maveraünnehir Bölgesi’nde Türgişlerle savaşlar yapılmış ve Türk-Arap ilişkilerinde “Müca- dele Devresi” olarak adlandırılan dönem yaşanmıştır. • emevilerin …

Devamını Okuyun »

Türklerin İslam Dünyasına Hizmetleri

Türkler bir çok kez islam ile iç içe beraber bir yol izlemiştir…İlk islam ile karşılaştığı savaş olan Talas Savaşında Türkler boy halinde müslüman olmaya başlamıştır…Bu böylece yayılmaya başlamıştır…Türkler savaşçı bir karaktere sahip olmasından dolayı bir çok İslam devletinde Önemli yerlerde görev almışlardır…Gazneliler, Abbasiler Emeviler…Gibi büyük İslam devletlerin de Önemli yerlerde …

Devamını Okuyun »

Türklerin İslami Kabulü

Türklerin Müslümanlarla komşu olmaları hz. Ömer Dönemi’nde başlamıştır. hz. Osman Dönemi’nde, Türk topraklarına akınlar yapılmış, emeviler Dönemi’nde iliş- kiler devam etse de Talas Savaşı (751) Türk tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Talas Savaşı (751): Orta Asya’da Kök Türk Devleti yıkılmış, siyasi otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu siyasi boşluktan faydalanmak …

Devamını Okuyun »

Katvan Savaşı(1141)

Sultan Melikşah’tan sonra gelişen bazı olaylar Selçuk- lu Devleti’ni zayıflattı. Sultan Sencer Dönemi’nde Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı’nda yenilen Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi. Son hüküm- dar Sultan Sencer’in 1157’de ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti yıkılarak tarih sahnesinden çekildi. Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan devletler ve atabeylikler şöyledir: DEVLETLERırak …

Devamını Okuyun »

Malazgirt Muharebesi(26 Ağustos 1071)

Malazgirt-Ahlat arasında rahve Ovası’nda meydana gelen savaşta Turan taktiğini başarıyla uygulayan Selçuklu- lar, Bizans ordusundaki Türk asıllı askerlerin de Selçuklu saflarına geçmesiyle bü- yük bir zafer kazanmıştır. Bizans ordusunun büyük kısmı ortadan kaldırılmış hatta tarihte ilk defa bir Bizans imparatoru, bir Türk hükümdarına esir düşmüştür. Sultan, esir imparatora misafir gibi …

Devamını Okuyun »

Pasinler Muharebesi (18 Eylül 1048)

Selçuklular, Liparitis komutasında bir- leşen Gürcü-Bizans kuvvetlerini 18 eylül 1048’de Pasinler Ovası’nda kesin bir bozguna uğratmıştır. Pasinler Savaşı’nın Bizans ve Büyük Selçuklu orduları arasında yapılan ilk önemli mücadele olduğu kabul edilir. Bu mağlubiyetle gü- cü kırılan Bizans, Malazgirt Savaşı’na kadar Büyük Selçukluların karşısına çıka- mamıştır.

Devamını Okuyun »

Türklerin İslamiyeti Kabulu

Türklerin Müslümanlarla komşu olmaları hz. Ömer Dönemi’nde başlamıştır. hz. Osman Dönemi’nde, Türk topraklarına akınlar yapılmış, emeviler Dönemi’nde iliş- kiler devam etse de Talas Savaşı (751) Türk tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Talas Savaşı (751): Orta Asya’da Kök Türk Devleti yıkılmış, siyasi otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu siyasi boşluktan faydalanmak …

Devamını Okuyun »

Watch Dragon ball super